Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Mood'
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Info voor verwijzers: huisartsen

Persoonlijke en professionele psychologische hulp dicht bij huis. Als vrijgevestigde psychotherapeut verricht ik (psycho)diagnostiek en behandel volwassenen vanaf 18 jaar met psychische stoornissen. De vrijgevestigde praktijk geeft ggz dicht bij huis, is goed ingebed in de lokale situatie, is kleinschalig, biedt persoonlijke, professionele zorg op maat en kent géén onpersoonlijke procedures, géén lange wachtlijsten en géén wisselende behandelaars.

Ik val als vrijgevestigd psychotherapeut onder het medisch beroepsgeheim, waardoor de contacten maximale discretie kennen. Bij twijfel over een juiste inschatting van de klachten kunt u mij als ggz-aanbieder ook intercollegiaal consulteren of een consult afspreken voor advies, diagnostiek en/of advies voor behandeling. Als Vrijgevestigd psychotherapeut ben ik  werkzaam in een professioneel netwerk.

Wanneer verwijzen?

Gespecialiseerde ggz (g-ggz)
U kunt patiënten naar mij voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) verwijzen bij (een vermoeden van) een psychische stoornis met een DSM-5 classificatie met een (recidiverende) ernstige lijdensdruk en beperkingen in het functioneren. De problematiek is doorgaans complex, instabiel, langdurend, grijpt in op meerdere terreinen en/of is verweven met persoonlijkheidsproblematiek. In de g-ggz geef ik een gespecialiseerde, in de regel langer durende behandeling, inclusief de daarbij behorende (psycho)diagnostiek.

Hoe gaat het in zijn werk als u verwijst?

Een cliënt die u wilt verwijzen, kan zelf info vinden op mijn website en zichzelf, met uw verwijzing, aanmelden via het aanmeldformulier op mijn website. Bij aanmelding voor behandeling ga ik na of de zorg is geïndiceerd, of de verwijzing klopt en geef tevens de wachttijd aan. Indien de patiënt in een ander echelon of bij een andere behandelaar beter op zijn plaats is, zal ik de patiënt naar u terugverwijzen.

Ik informeer u, met toestemming van de cliënt, schriftelijk over het verloop: na de intake/ behandelplan, als de behandeling is gestart en nadat de behandeling is afgerond. De cliënt is op de hoogte van de inhoud van de het schrijven en heeft de info tot zijn/haar beschikking. Indien nodig wordt een eventuele vervolgbehandeling of nazorg met u afgestemd.

Wat moet er in de verwijsbrief?

De cliënt heeft een geldige verwijsbrief nodig om voor vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen. In de verwijsbrief is vermeld dat het gaat om:

  • een (vermoeden van een) psychische stoornis
  • dat u verwijst naar de g-ggz. U hoeft niet aan te geven welke stoornis u vermoedt; dat mag uiteraard wel.

Tevens dienen in het kader van de wet- en regelgeving vermeld te worden:

  • de datum verwijzing
  • naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • gegevens van de patiënt: naw-gegevens, geboortedatum, BSN-nummer
  • een korte toelichting op de verwijzing.

Als deze gegevens ontbreken, zal ik u vragen om de gegevens aan te vullen

Vergoedingen

De behandeling van psychische stoornissen door vrijgevestigde ggz-aanbieders wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. In de g-ggz declareer ik via de diagnose behandeling combinaties (dbc’s). De zorg in de g-ggz valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Op mijn website staat vermeld met welke zorgverzekeraars ik contracten heb.

N.B. De vergoeding geldt niet voor de klassieke psychoanalyse, aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, enkelvoudige fobieën en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’ zoals werk- en relatieproblemen. De patiënt kan hiervoor wel worden doorverwezen en behandeld, hoewel de kosten voor eigen rekening van de patiënt komen of via een aanvullende verzekering door zijn of haar zorgverzekeraar worden vergoed.


Kwaliteitsbewaking van de praktijk

Ik ben als vrijgevestigd psychotherapeut/klinisch psycholoog aangesloten bij de LVVP, en voldoe aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Deze zijn gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving voor de ggz-sector en eisen die de vereniging stelt. De LVVP controleert de toepassing via een verplichte vijfjaarlijkse praktijkvisitatie van haar leden. Deze kwaliteitscriteria kunt u opvragen bij de LVVP. Sinds 1 januari 2017 moeten alle vrijgevestigden die verzekerde zorg bieden in het kader van de Zorgverzekeringswet een kwaliteitsstatuut hebben. Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een ggz-aanbieder de integrale zorg voor de individuele patiënt heeft georganiseerd, waarbij de autonomie en regie van de patiënt zoveel mogelijk worden gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

De LVVP heeft een informatiefolder: LVVP Verwijzersfolder opgesteld (PDF).