Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Mood'
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Psychotherapie

Wat is Psychotherapie?

Psychotherapie is een vak dat binnen de Geestelijke Gezondheid een eigen plaats inneemt. Het is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. In psychotherapie staan gesprekken tussen de cliënt(en) en een deskundige, de psychotherapeut, centraal. Het doel van Psychotherapie is om psychische problemen te doen verdwijnen of aanzienlijk te verminderen en/of er beter mee om te leren gaan en uw algehele niveau van functioneren te verbeteren.

Behandelvormen

Globaal zijn de volgende Psychotherapiestromingen of – scholen te onderscheiden:

  • Psychoanalytisch-psychodynamische psychotherapie
  • Steunend-structurerende psychotherapie
  • Cognitief-gedragstherapeutische psychotherapie
  • Clientgerichte psychotherapie
  • Systemische psychotherapie
  • Groepspsychotherapie

Psychoanalytische -psychodynamische (inzichtgevende) Psychotherapie
Het doel van inzichtgevende psychotherapie is inzicht te verschaffen in het ontstaan van psychische problemen. De oorsprong kan zowel in het heden als in het verleden liggen.

1. Een belangrijk uitgangspunt bij deze vorm van psychotherapie is dat drijfveren van gedrag vaak niet bewust zijn. U kunt zich soms angstig, onzeker, gedeprimeerd, voelen, zonder te begrijpen waar het vandaan komt. Het ervaren van zulke gevoelens kan het leven onbevredigend maken en leiden tot ernstige verstoring van studie, werk, intieme relaties.

2. Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat het beeld dat u van u zelf en anderen hebt, sterk wordt bepaald door de ervaringen met ouders en verzorgers in uw vroege jeugd. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten. Soms worden ervaringen van vroeger herbeleefd en onbewust herhaald in de omgang met anderen. Vaak wordt ongewild op een bepaalde manier op dezelfde situaties gereageerd.

In de inzichtgevende/psychodynamische psychotherapiebenadering is het doel, onbewuste, weggestopte, verdrongen, verborgen en meestal beangstigende gevoelens en belevingen geleidelijk bewust te maken, te beleven, onder ogen te zien, waardoor psychische problemen beter worden begrepen en verder verwerkt. Door inzicht kan men verder aan zichzelf werken, waardoor de problemen en symptomen verminderen en/of verdwijnen.
Deze vorm van psychotherapie biedt de mogelijkheid, in een veilige omgeving, belangrijke gevoelens te ervaren, te onderzoeken en te verwerken. Psychodynamische Psychotherapie vindt zowel individueel als in groepen plaats.

Bekijk uitgebreide informatie over: Groepspsychotherapie

Steunend-structurerende Psychotherapie
Bij de steunend-structurerende psychotherapie ligt de nadruk op de actualiteit, het hier-en-nu. Er wordt vooral structuur geboden en gezocht naar effectieve en bevredigende manieren om met de problemen die zich voordoen, om te gaan. Behandeling in de Generalistische Basis GGZ, waarbij gebruik wordt gemaakt van cognitieve therapietechnieken, leent zich goed voor deze problematiek. Het is een vrij korte behandelvorm.

Cognitief-gedragstherapeutische Psychotherapie
Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn sterk gericht op de actualiteit: het gaat met name over moeilijkheden die in het heden spelen en minder over problemen in het verleden. Bij gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Bij cognitieve therapie is altijd veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Bij cognitieve gedragstherapie ligt soms de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Met behulp van de cognitieve gedragstherapeut worden adequatere manieren van denken en doen gezocht.

Cliëntgerichte Psychotherapie
Cliëntgerichte psychotherapie wordt gekenmerkt door 3 P’s: de P van respectievelijk Persoonsgericht, Procesgericht en Pragmatisch.
Er zijn vier uitgangspunten:

  1. De cliëntgerichte psychotherapeut vertrouwt op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de client.
  2. De therapeut verdiept zich in de belevingswereld van de cliënt om een proces op gang te brengen dat leidt tot integratie van denken, voelen en handelen bij de cliënt.
  3. Nadruk op de huidige situatie en de toekomst van de cliënt.
  4. De cliëntgerichte therapeut streeft een zo gelijkwaardig mogelijke relatie na met de cliënt.

Relatie-en Gezinstherapie, ook Systeemtherapie genoemd
De methode van de Systeemtherapie is vooral gericht op de wijzen waarop mensen met elkaar omgaan. Systeem wil zeggen: netwerk van mensen die met elkaar te maken hebben en met elkaar omgaan, zoals een (echt)paar, een ouder-kind, een gezin/familie, kinderen onderling, een werkgroep, een woongroep. Het doel van deze methode is inzicht te verschaffen in het functioneren van het systeem, bewustwording van onderlinge reacties op elkaar, de invloed op elkaar, het herkennen van het eigen aandeel in dat functioneren en te leren op een betere manier met elkaar om te gaan en/of een andere visie op de problemen, op zichzelf en de relaties te
verkrijgen, zodat de problemen afnemen en/of verdwijnen.

Groepspsychotherapie
Klik hier voor Groepspsychotherapie.

Behandelaanbod

De door mij gehanteerde vormen van Psychotherapie

Inzichtgevende, Psychodynamische Psychotherapie. Ik verricht voornamelijk Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheids Zorg (tot 2014 tweedelijns GGZ, Psychotherapie genoemd). Ik integreer, indien nodig en van toepassing, ook verschillende theorieën, technieken, modellen in een behandeling om zo op adequate wijze aan de individuele hulpbehoefte van cliënten te voldoen.

Zowel verleden, heden en toekomst komen aan bod. Destructieve herhalingspatronen kunnen worden doorbroken om op een adequatere manier te leren functioneren. U wordt geholpen de aandacht te richten op moeilijke/pijnlijke ervaringen die aan uw symptomen vooraf gingen, de pijnlijke gevoelens beter te verwerken en die ervaringen eventueel anders te gaan zien.

Verbanden tussen onverwerkte ervaringen in het verleden en psychische problemen, belemmeringen in het functioneren in het heden kunnen worden onderzocht en beter verwerkt. Er kan gezocht worden naar de bronnen van problemen als faalangst, negatief zelfbeeld, schuldgevoelens. In de behandeling kan duidelijk worden op welke specifieke manier u gewend bent naar uzelf en anderen te kijken en hoe dit te maken kan hebben met ervaringen met uw ouders en verzorgers in uw vroege jeugd. Ook geblokkeerde vermogens in uzelf kunnen worden ontdekt.

‘Treatment is not just fixing what is wrong: it is also building what is right’
                                                Seligmann, grondlegger positieve psychologie

Behalve dat mijn behandeling zich richt op herstellen van wat er mis is, op stoornissen, symptomen, tekortkomingen, zwakheden, kwetsbaarheden, trauma’s, beperkingen, zie ik geestelijke gezondheid niet slechts als afwezigheid van psychopathologie. Geestelijke gezondheid is ook welbevinden, waarbij ik me focus op sterke, gezonde kanten en positieve eigenschappen, talenten, kwaliteiten en werk met krachtbronnen, vooruitgang, hoop en optimisme. Door te bekrachtigen wat goed gaat, kan zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, positief zelfbeeld en eigenwaarde toenemen.