Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Mood'
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Wet- en regelgeving

De wet BIG: Beroepen Individuele Gezondheidszorg

Het beroep psychotherapeut is sinds april 1998 wettelijk geregeld en beschermd in de Wet BIG. De Wet BIG heeft tot doel, de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en (potentiële) cliënten van de Gezondheidszorg kwaliteit en deskundigheid te garanderen en hen te beschermen tegen onkundig en onzorgvuldig handelen.

De Wet BIG bevat een aantal voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. zie www.bigregister.nl. Om te kunnen worden ingeschreven in het Wet BIG overheidsregister van psychotherapeuten moet met goed gevolg zowel de juiste academische vooropleiding zijn afgerond als een postdoctorale opleiding tot psychotherapeut aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut zijn voltooid.

De WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Deze wet regelt de relatie tussen cliënten en zorgverleners. In de WGBO zijn de rechten en plichten van zorgverleners en cliënten vastgelegd. Deze wet regelt onder andere:

Behandelrelatie

U wordt zorgvuldig en met respect behandeld, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychologen en Psychotherapeuten. De algemeen aanvaarde patiëntenrechten worden in relatie tot u in acht genomen. De psychotherapeut mag geen misbruik maken van zijn/haar positie. Er is sprake van een strikt professioneel contact. Een seksueel of erotisch contact tussen psychotherapeut en cliënt is niet toegestaan. De psychotherapeut mag ook geen geschenken aannemen die een klein bedrag te boven gaan.

Geheimhouding van uw gegevens

Als psychotherapeut  heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag de psychotherapeut gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld uw huisarts, een bedrijfsarts, een ARBO-dienst, een verzekeringsmaatschappij. Uw verwijzende (huis)arts wordt in principe – met uw schriftelijke toestemming – geïnformeerd over aanvang, verloop, resultaat en beëindiging van uw behandeling. Als vrijgevestigd BIG geregistreerd Psychotherapeut/Klinisch Psycholoog is de psychotherapeut vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht, gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig, eerst met uw behandelaar te overleggen. Voor het overige mogen wij onze geheimhoudingsplicht alleen in noodsituaties doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Uw behandelaar heeft geen toestemming van u nodig om over uw behandeling te overleggen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Het recht van de cliënt op informatie en inzage in het dossier/bewaartermijn van het dossier.

Uw gegevens worden bewaard in een dossier. Dat zijn uw persoonlijke gegevens, verwijzing van uw huisarts, de intakegegevens, behandelplan, (tussentijdse) evaluatie, eventuele bijstellingen, alsook aantekeningen over de voortgang van uw behandeling. Het dossier en gegevensbestand worden zodanig bewaard, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Bij het cliëntendossier wordt gebruik gemaakt van de “Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk van de LVVP”. U hebt inzagerecht in het dossier. U mag wel iets toevoegen aan uw dossier, maar er niets uithalen. De algemene bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar. Na afloop van de bewaartermijn moet het dossier vernietigd worden. U kunt ook – schriftelijk – een verzoek indienen om de gegevens eerder dan na 15 jaar te vernietigen of langer dan 15 jaar te bewaren.

Het recht, een eigen behandelaar te kiezen. Het recht een klacht in te dienen.

Als u een probleem hebt met uw psychotherapeut of over uw behandeling, kunt u dit het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken en in een gesprek tot een oplossing proberen te komen.

WBP: Wet bescherming Persoonsgegevens

Deze wet regelt de bescherming van persoonsgegevens.

Plichten van cliënten
Cliënten worden geacht hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van hun problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en betere zorg verlenen. Hoewel dit logisch klinkt, worden vaak uit schaamte, of in de overtuiging dat het onbelangrijk is, zaken niet verteld of anders voorgesteld. Verder wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerkt. Een andere belangrijke plicht van cliënten is de zorgverlener te betalen.

Naast de hierboven genoemde wetten zijn 2 uitgaven van belang waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van respectievelijk Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen en GZ-Psychologen.

Beroepscodes

De Beroepscode voor Psychologen NIP 2015.

Beroepscode voor psychotherapeuten NVP 2018

  • het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psychotherapeut. Onder beroepsmatig handelen wordt hier niet alleen verstaan het handelen in het kader van een professionele relatie in engere zin, maar elk optreden van de psychotherapeut in die hoedanigheid;
  • het bevorderen van beroepsethische reflectie;
  • het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten;
  • het bieden van een maatstaf voor formele toetsing van het beroepsmatig handelen door alle psychotherapeuten.

Klachtenregeling Wkkgz

Nieuwe klachten- en geschillenregeling per 01-01-2017 (Wkkgz)
Sinds januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De klachtenregeling de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ), komt is vervallen.

Ik vind het van het grootste belang om, in samenspraak met u, goede zorg te verlenen en rekening te houden met uw wensen. Mocht u desondanks ontevreden zijn, dan nodig ik u graag uit dit met mij te bespreken. U wordt daarbij zeer serieus genomen. Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. De LVVP heeft een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Zij kunnen een bemiddelende rol spelen.