Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

WGBO

De WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst
Deze wet regelt de relatie tussen cliënten en zorgverleners. In de WGBO zijn de rechten en plichten van zorgverleners en cliënten vastgelegd. Deze wet regelt onder andere:

Behandelrelatie

U wordt zorgvuldig en met respect behandeld, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychologen en Psychotherapeuten. De algemeen aanvaarde patiëntenrechten worden in relatie tot u in acht genomen. De psychotherapeut mag geen misbruik maken van zijn/haar positie. Er is sprake van een strikt professioneel contact. Een seksueel of erotisch contact tussen psychotherapeut en cliënt is niet toegestaan. De psychotherapeut mag ook geen geschenken aannemen die een klein bedrag te boven gaan.

Geheimhouding van uw gegevens

Als psychotherapeut  heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag de psychotherapeut gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld uw huisarts, een bedrijfsarts, een ARBO-dienst, een verzekeringsmaatschappij. Uw verwijzende (huis)arts wordt in principe – met uw schriftelijke toestemming – geïnformeerd over aanvang, verloop, resultaat en beëindiging van uw behandeling. Als vrijgevestigd BIG geregistreerd Psychotherapeut/Klinisch Psycholoog is de psychotherapeut vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht, gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig, eerst met uw behandelaar te overleggen. Voor het overige mogen wij onze geheimhoudingsplicht alleen in noodsituaties doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Uw behandelaar heeft geen toestemming van u nodig om over uw behandeling te overleggen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Het recht van de cliënt op informatie en inzage in het dossier/bewaartermijn van het dossier.

Uw gegevens worden bewaard in een dossier. Dat zijn uw persoonlijke gegevens, verwijzing van uw huisarts, de intakegegevens, behandelplan, (tussentijdse) evaluatie, eventuele bijstellingen, alsook aantekeningen over de voortgang van uw behandeling. Het dossier en gegevensbestand worden zodanig bewaard, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Bij het cliëntendossier wordt gebruik gemaakt van de “Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk van de LVVP”. U hebt inzagerecht in het dossier. U mag wel iets toevoegen aan uw dossier, maar er niets uithalen. De algemene bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar. Na afloop van de bewaartermijn moet het dossier vernietigd worden. U kunt ook – schriftelijk – een verzoek indienen om de gegevens eerder dan na 15 jaar te vernietigen of langer dan 15 jaar te bewaren.

Het recht, een eigen behandelaar te kiezen.
Het recht een klacht in te dienen.
Als u een probleem hebt met uw psychotherapeut of over uw behandeling, kunt u dit het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken en in een gesprek tot een oplossing proberen te komen.